مشاهده همه 7 نتیجه

کلکتور آلومینیومی نانوپات 1/2*4

411,500 تومان
1/2*4 4 = سایز کلکتور 1/2 = سایز انشعاب از سایز 1 تا 4 اینچ موجود میباشد. قیمت ذکر شده برای یک انشعاب میباشد.
تماس با تولیدکننده

نانو آبکار ایساتیس

کلکتور آلومینیومی نانوپات 1/2*3

386,000 تومان
1/2*3 3 = سایز کلکتور 1/2 = سایز انشعاب از سایز 1 تا 4 اینچ موجود میباشد. قیمت ذکر شده برای یک انشعاب میباشد.
تماس با تولیدکننده

نانو آبکار ایساتیس

کلکتور آلومینیومی نانوپات 1/2*2

202,500 تومان
1/2*2 2 = سایز کلکتور 1/2 = سایز انشعاب از سایز 1 تا 4 اینچ موجود میباشد. قیمت ذکر شده برای یک انشعاب میباشد.
تماس با تولیدکننده

نانو آبکار ایساتیس

کلکتور آلومینیومی نانوپات 1/2*1- 1

38,000 تومان
گروه کلکتور 1 اینچ 1/2* 1 = کلکتور از سایز 1 تا 4 اینچ موجود میباشد. قیمت ذکر شده برای یک انشعاب میباشد.
تماس با تولیدکننده

نانو آبکار ایساتیس

کلکتور آلومینیومی نانوپات 1/2*11/2

114,000 تومان
1/2*11/2 11/2 = سایز کلکتور 1/2 = سایز انشعاب از سایز 1 تا 4 اینچ موجود میباشد. قیمت ذکر شده برای یک انشعاب میباشد.
تماس با تولیدکننده

نانو آبکار ایساتیس

کلکتور آلومینیومی نانوپات 1/2*11/4

52,500 تومان
1/2*11/4 11/4= سایز کلکتور 1/2 = سایز انشعاب از سایز 1 تا 4 اینچ موجود میباشد. قیمت ذکر شده برای یک انشعاب میباشد.
تماس با تولیدکننده

نانو آبکار ایساتیس

کلکتور آلومینیومی نانوپات 1/2*1

26,400 تومان
1/2*1 1=  سایز کلکتور 1/2 = سایز انشعاب از سایز 1 تا 4 اینچ موجود میباشد. قیمت ذکر شده برای یک انشعاب میباشد.
تماس با تولیدکننده

نانو آبکار ایساتیس